เกียรติบัตร 8 พฤษภาคม 2560

การอบรม “การพัฒนาผู้เรียนแบบ PLC (PROFESSIONAL LEARNING COMMUNITY) และการจัดการเรียนการสอนแบบ ACTIVE LEARNING”

8 พฤษภาคม 2560

ณ หอประชุมมงคลวุฒาจารย์ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

2560may08-IMG_20170515_0002-2

 

ของเก่า นานแล้ว เพิ่งได้

“A Workshop on English Communication Skill Focus on Phonetics and Pronunciation Strategies”

31 ตุลาคม 2559

ณ ห้องราชพฤกษ์ 1 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

2559oct31-IMG_20170515_0001-2

โฆษณา